Seventy-six responses to FIPS survey

Seventy-six responses to FIPS survey